Autoosad.ee üldised garantiitingimused:


Garantiiajad:

Varuosadele 1 aasta või 20 000km (kumb enne täis saab).
Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule.

Lisaseadmete ja tarvikute garantii on 6 kuud

1. Garantii kehtib ainult Autoosad.ee OÜ poolt müüdud kaupadele.

2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine).

Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub Autoosad.ee OÜ remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
- normaalsest kulumisest;
- puudulikust hooldamisest;
- vealisest paigaldusest;
- valest kasutamisest;
- muudest välisteguritest põhjustatud vigadest;
- võistlustel kasutatavate autode varuosad.

3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse Autoosad.ee poolt üle selle tarbijale. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale.
Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha Autoosad.ee OÜ-le 30 päeva jooksul peale vea avastamist.
Garantiiavaldusele tuleb lisada:
- vealine toode;
- toote ostmise kuupäev, arve number;
- toote kasutuselevõtu kuupäev;
- kasutusel olnud aeg kilomeetrit/tundi;
- vea ilmnemiskuupäev;
- kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg-nr);
- täpne vea selgitus ja põhjus (ei aktsepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta jne);
- lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;
- garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas.

5. Autoosad.ee OÜ-l on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.

6. Kui klient vaidlustab Autoosad.ee OÜ garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele.
Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul Autoosad.ee OÜ kulul. Kui klient ei ole nõus meie garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu ekspertiis kliendi kulul. Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aktsepteeritav. Juhul, kui erapooletu eksperdi otsus on positiivne, hüvitab Autoosad.ee OÜ ekspertiisikulud.

7. Autoosad.ee OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

8. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

9. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on Autoosad.ee OÜ-l õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.

 

Kauba tagastamine

Peale kauba kättesaamist on Teil 14 päeva aega tellitud kaupadega tutvuda. Kui toode ei sobi, võid selle tutvumisajal tagastada.
Tagastatava toote pakend peab olema terve ja puhas (kaubanduslik välimus peab olema säilinud). Samuti peab toode olema kasutamata.
Toote tagastamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil autoosad@autoosad.ee või helistage meie klienditeeninduse kontakttelefonil 50 44 999, et kokku leppida tagastamise või vahetamise üksikasjades.
Tagastatud toodete eest maksame raha tagasi Teie pangaarvele 2 tööpäeva jooksul peale kauba tagastamist. Tagasimaksmisele kuulub ainult kauba maksumus. Kui tegemist on garantiilise tootega, siis tagastatakse Teile ka saatekulud.
Enne kauba vastuvõtmist soovitame Teil toote pakendid üle vaadata ja selle väliste vigastuste olemasolu korral kaupa mitte vastu võtta. Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.

 

Vaata ka:

Tarbijakaitseseadus

Võlaõigusseadus